تغییر الگوریتم فیسبوک برای درگذشتگان

فراایران- فیسبوک از تغییرات جدیدی برای نحوه اداره پروفایل‌های درگذشتگان خبر داده است. دوستان و اقوام از این به بعد خواهد توانست یاد فرد درگذشته را در صفحه‌اش زنده نگه دارند.

افزودن این گزینه دو هدف را دنبال می‌کند: اجازه می‌دهد تا پروفایل فرد، مانند پیش از مرگش باقی بماند و در عین حال کانونی برای گردهمایی افراد باشد تا خاطرات و نوشته‌های فرد درگذشته را بخوانند.

فزون بر این فیسبوک گزینه جدیدی را برای تعیین وارث صفحه فراهم می‌کند. دوست یا عضوی از فامیل که اجازه تبدیل صفحه پروفایل متوفی را به صفحه یادبود دارد.

این فرد خواهد توانست صفحه یادبود را تنظیم و حتی محدودیت‌هایی برای مشاهده یا نوشتن در این صفحه تعیین کند.

فیسبوک می‌گوید که این امکان می‌تواند الگوریتم هوش مصنوعیش را بهبود ببخشد تا از نمایش حساب فرد درگذشته در بخش‌های نامناسب سایت چون ارسال دعوتنامه برای رویداد یا فهرست یادآوری تولد جلوگیری کند.